سرمایه گذاری و مشارکتها 

واحد سرمایه گذاری و مشارکت ها 

                                                                  

با توجه به اینکه یکی از مطرحترین گزینههای «سرمایهگذاری» پیش روی سرمایهگذاران، سرمایهگذاری در صنعت ساخت و ساز و فعالیت در بازار املاک و مستغلات میباشد، نیاز به ارائه خدماتی جامع و حرفهای به سرمایهگذاران جهت اطمینان از درستی و اقتصادی بودن سرمایهگذاریهای یاد شده دارای اهمیتی روزافزون گردیده و نقش مشاوران و شرکتهای خبره و حرفهای در این زمینه، که بتوانند با بهرهگیری از تجربیات برگرفته شده از بازار مسکن، استفاده از کارشناسان خبره سرمایهگذاری و بهره گیری از نرم افزارها و مدل سازیهای کامپیوتری، به متقاضیان سرمایهگذاری به ارائه خدمات مشاورهای بپردازند دارای اهمیت میگردد. همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر، مشارکت در پروژههای ساختمانی بدلایل متعددی از جمله نیاز به ایجاد همافزایی بین بازیگران و نقش آفرینان اصلی پروژه ها اعم از مالکین زمین و سازنده ها، لزوم تعریف سبد پروژه ها و مدیریت ریسک سرمایهگذاری ها و ... دارای اهمیت و مورد استقبال قرار گرفته است، نیاز به ارائه خدمات حرفهای در این زمینه، از سوی افراد دارای تجربه و دانش تخصصی مرتبط با اینگونه مشارکتها، دارای اهمیت گردیده است.