سرمایه گذاری و مشارکت

خدمات قابل ارائه توسط واحد سرمایه گذاری و مشارکتها

1 شناسایی و معرفی بهترین فرصتهای سرمایه گذاری و مشارکت در سراسر کشور به سرمایه گذاران و متقاضی سرمایه گذاری در پروژه ها و یا اراضی مناسب.

2) ارائه خدمات حرفه ای در زمینه شکل گیری مشارکتهای فیمابین مالکان زمین و سرمایه گذاران و سازندگان و جذب سرمایه و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در اراضی و یا پروژه های معرفی شده از طرف مالکان اراضی و یا پروژه های مذکور.

3) انجام ارزیابی های فنی، مالی و اقتصادی هرگونه سرمایه گذاری و یا مشارکت در بازار مسکن و املاک و مستغلات (اعم از خرید زمین و یا پروژه ها، سرمایه گذاری در ساخت، مشارکت در ساخت از دید مالک زمین و یا سرمایه گذار و ...)، جهت بررسی اقتصادی بودن این طرحها و سرمایه گذاری های مذکور و ارائه پیشنهادات و راه حل های بهینه به سرمایه گذار.

4) ارائه خدمات فنی، حقوقی و مشاوره ای درخصوص عقد انواع قراردادها، تفاهم نامه و صورتجلسات سرمایه گذاری و مشارکت در بازار مسکن و املاک و مستغلات، جهت حفظ حقوق متقاضی و اجتناب از مشکلات و پیامدهای ناشی از عدم لحاظ موارد لازم حقوقی و فنی در قراردادهای مذکور.

5) ارائه خدمات تخصصی مربوط به بعد از عقد قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکت از جمله مشاوره حرفه ای درخصوص مدیریت اجرای قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکت، مشاوره درخصوص اجرای قراردادها (اعم از تقسیم واحدهای قراردادهای مشارکتی و ...) و تسویه حساب نهایی قراردادهای مذکور.

6) انجام مذاکرات، توافقات مرتبط با امور سرمایه گذاری و مشارکت، به نمایندگی از طرف متقاضیان مربوطه (اعم از مالکان زمین، سرمایه گذاران و سازندگان) با طرفهای مقابل درخصوص کلیه امور مرتبط و در هر یک از مراحل کار.

7)    مشاوره و اعلام نظر کارشناسی و حرفه ای به متقاضیان سرمایه گذاری و مشارکت در سایر زمینه های مربوطه.