خدمات قابل ارائه

 

خدمات قابل ارائه توسط واحد فروش و بازاریابی

 

ü     مدیریت فروش پروژه های ساختمانی (انواع کاربری ها اعم از مسکونی، تجاری، اداری و ...)

ü     شناسایی، ارزیابی و تحلیل عوامل محیطی بازاریابی و فروش به صورت خاص برای هر پروژه

ü     شناسایی و تحلیل فرصت های بازار بصورت عام

ü     تحلیل بخش های بازار، انتخاب بازارهای هدف و مهندسی فرآیند جذب مشتریان

ü     تعیین و تدوین استراتژی های بازاریابی و فروش بصورت تخصصی و حرفه ای برای هر پروژه (مشتمل بر تعیین فرصتها و تهدیدها، ترکیب آمیخته بازاریابی و فروش مناسب و ...)

ü     آموزش نیروی انسانی متخصص در حوزه بازاریابی و فروش

ü     کنترل و ارزیابی منابع های بازاریابی

ü     طراحی ساختار و فرایندهای بازاریابی و فروش

ü     ارزیابی جامع برنامه ها و فرایندهای بازاریابی و فروش جاری شده و یا در حال اجرا و ارائه گزارش تخصصی بازخورد به صاحبان برنامه ها و فرآیندها مذکور.

ü     اندازه گیری تصویر ذهنی مشتریان و طراحی و تدوین پرسشنامه های مربوطه

ü     ارائه خدمات مرتبط با قراردادها

ü     برگزاری مجامع عمومی مجتمع ها و انتخاب هیأت مدیره منتخب مالکین

ü     معرفی و ارائه مشاوره جهت خرید واحدهای ساختمانی (مسکونی – تجاری – اداری)

ü     مشاوره در جهت تأمین مالی بمنظور خرید /پیش خرید واحدهای ساختمان