اعضای هیئت مدیره

 رئیس هیئت مدیره

آقای دکتر مسلم صالحی به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) 

نایب رئیس هیئت مدیره

آقای مسیح فردوسی، به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) 

عضو هیئت مدیره

آقای علی عباس زاده به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) 

                                                               

مدیرعامل 

آقای علی عباس زاده